Коли за скрап София. Тел: 0892053849

Коли за скрап София ВАГ 1973

Коли за скрап София и региона Изкупува и извозва

Рециклиране на коли за скрап

Не чакайте - спечелете като продадете старата си кола за скрап!

ВАГ 1973 е фирма за изкупуване за скрап и рециклиране на излезли от употреба автомобили в София. Ние разполагаме със собствен специализиран транспорт и можем да приберем всеки автомобил. Купуваме коли, независимо от състоянието им - катастрофирали, изгнили, повредени, с блокирал двигател - това няма значение - ние ще ви посетим на адрес и ще извозим вашия стар и ненужен автомобил.

София - стари коли за скрап

Не позволявайте изоставените автомобили да ръждясват между жилищните блокове и по улиците в цялата страна. Така не само се заема и без това намаляващото пространство за паркиране, но и са възможни злоупотреби, както с регистрационните табели на изоставените автомобили, така и инциденти. В тази връзка Столичният инспекторат съвместно с районните общински администрации и районни полицейски управления периодично провеждат кампании за премахване на излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС). Това е регламентирано в чл. 23 от Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на общината.

Тел: 0892 053849

Собствениците на автомобили, които притежават автомобили, които са спрени от движение, но не са предадени за скрап, подлежат на санкции ако колите са на обществени места.

Извозване коли за скрап  София

Ето и пълният текст на чл. 23 от наредбата, касаещ старите автомобили по улиците в София:

Чл.23./1/ Кметовете на районите назначават комисия с представители на районната общинска администрация, Столичен инспекторат и РПУ на МВР за установяване на ИУМПС и техните собственици. На установените ИУМПС се залепва стикер - предписание, съгласно образец – Приложение №1.

/2/ Комисията съставя констативен протокол за техническото състояние на МПС в 3 екземпляра, съгласно образец - Приложение № 2. При поискване, екземпляр от протокола се предоставя на собственика на ИУМПС или на упълномощено от него лице.

/3/ С поставянето на стикера-предписание за преместване на ИУМПС започва да тече тримесечен срок за преместване на МПС.

/4/ Преместването на ИУМПС на друго място общинска или държавна собственост, не спира изпълнението на предписанието по ал. 3;

/5/ В случай, че в срока по ал.3 собственикът не е изпълнил предписанието, въз основа на констативния протокол за техническото състояние на МПС по ал.2, кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за принудително преместване на ИУМПС на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване на ИУМПС за сметка на собственика на ИУМПС.

/6/ Заповедта се изпълнява от лицата, с които общината има сключен договор и притежаващи разрешително по чл.37 от ЗУО за извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС за сметка на собственика.

/7/ Когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по друг обичаен начин.

/8/ На собственици на ИУМПС, които не изпълнят предписанието за преместване по ал.3 контролните органи по тази наредба съставя акт за установяване на административно нарушение по нормативните актове, които са нарушени, като се спазят изискванията на Закона за административните нарушения и наказания /обн. ДВ бр. 92 от 28.11.1969 – ЗАНН/. Отговорността за извършеното нарушение с ИУМПС е визирана в чл. 188 от ЗДП.

Коли за скрап София

Оферта за цена можете да получите и онлайн като попълните » Искане за оферта

Не отлагайте! Свържете се с нас днес и ще получите свежи пари в брой за да бракувате своя стар или ударен автомобил!

Пари в брой за старата кола за скрап
Рециклиране на коли за скрап София
Колите за скрап се транспортират до площадка за разкомплектоване и временно съхранение. След това от колите за скрап се отстраняват течностите и опасните за околната среда гориво, масло, антифриз, спирачна течност и други. Автомобилите, които вече са обезопасените преминават през оглед за годни за повторна употреба авточасти. След огледът се пристъпва към разглобяване и сортиране на отделните материали - пластмаса, метал, стъкло, гуми, текстил. По този начин голяма част от старите автомобили, върнати за скрап се използва отново и се опазва на околната среда.
Предложи кола